Všeobecné obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi firmou Jiří Havelka, Náměstí 19, 289 33 Křinec   /dále „Prodávající“/ a zákazníkem /dále „Kupující“/, který je odběratelem pevných paliv  či dalšího sortimentu /dále „Zboží“/. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.

1.2. Vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a souvisejícími předpisy.

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují  i na partnerské subjekty.

 

2. OBJEDNÁVKA

2.1. „Kupující“ realizuje objednávku telefonicky (hovory mohou být monitorovány), písemně na adresu elektronické pošty havelka@havelka.cz /dále jen „Email“/, osobně na provozovně či přes internetový obchod /dále jen „Eshop“/.

2.2. Při objednávce „Zboží“ s rozvozem je stanoven minimální limit 10q paliva a 1m3  štěrku, písku pro přijetí objednávky „Kupujícího“.

2.3. „Prodávající“ má právo stornovat objednávku nebo její části v případě, že není schopen dodat „Zboží“ v požadovaném  termínu, množství a kvalitě. V takovém případě je „Prodávající“ povinen informovat „Kupujícího“ telefonicky a to ihned po zjištění této skutečnosti.

 

3. REGISTRACE V „ESHOPU“

3.1. „Kupující“ se může zaregistrovat v „Eshopu“ www.havelka.cz.

3.2. Registrací „Kupující“ souhlasí se zpracováním osobních údajů a s všeobecnými obchodními podmínkami.

3.3. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře.

3.4. Registrační formulář je oprávněna vyplnit pouze osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

3.5. Při registraci je registrující osoba povinna uvést správné a úplné údaje, které jsou označeny za povinné položky (označeny hvězdičkou). Bez poskytnutí povinných registračních údajů nelze registraci dokončit. Údaje může zaregistrovaná osoba kdykoliv změnit a je povinna upravit podle skutečnosti.

3.6. Registrující osoba bere na vědomí, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

4. TERMÍNY A ZPŮSOB DODÁNÍ „ZBOŽÍ“

4.1. Termín dodání „Zboží“ dohodne „Prodávající“ s „Kupujícím“.

4.2. Distribuci "Zboží" provádějí firma HAVELKA Plus a.s. a Jiří Havelka.  "Zboží“ je možné dopravit na místo určení vozidlem „Prodávajícího“ či  partnerem „Prodávajícího“ nebo osobním odběrem „Kupujícího“ na provozovně „Prodávajícího“.

Cena za dopravu vozidlem prodávajícího je účtována následovně:

  • doprava pevných paliv (uhlí a volně ložených briket) je účtována 25 Kč za 1 ujetý km vč. DPH. Je počítána cesta ke „Kupujícímu“ a zpět
  • za dopravu písku a štěrku je účtováno 25 Kč za 1 ujetý km vč. DPH.  Je počítána cesta ke „Kupujícímu“ a zpět.

4.3. „Kupující“ je povinen odebrat veškeré „Zboží“, které je uvedeno na objednávce.

4.4. Při převzetí „Zboží“ je „Kupující“ povinen mít připravenou finanční hotovost v dostatečné výši.

4.5. Při dopravě vozidlem „Prodávajícího“ či partnerem „Prodávajícího“ je „Kupující“ povinen připravit místo na skládání „Zboží“ následovně:

        4.5.1. Zpevněná cesta musí být upravena pro snadný vjezd a výjezd vozidla.

        4.5.2. V případě závozu pevných paliv pásem je nutné připravit okénko s rozměry minimálně 40x50 cm a vzdálenost od země maximálně 80 cm. „Kupující“ je povinen před vykládkou paliv, písku, štěrku vyklidit místo pro techniku na transfer „Zboží“ a na „Zboží“ samotné tak, aby nedošlo k poškození okolních věcí (například vysadit okno do sklepa, odstranit předměty z prostoru sklápění, atd.). V případě jejich poškození nese odpovědnost výhradně „Kupující“.

 4.6. Na místě je vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla jednu hodinu od příjezdu vozidla „Prodávajícího“ nebo partnera „Prodávajícího“ za přítomnosti oprávněné osoby „Kupujícího“ k převzetí „Zboží“, jeho kontrole (množství, druh – sortiment, jakost …) a platby  za „Zboží“.

4.7. Odpovědnost za škodu u „Kupujícího“ nese „Kupující“, který určuje, na kterých místech pozemku se smí vozidlo „Prodávajícího“ pohybovat a za škody, které vzniknout nedodržením výše uvedených bodů

 

5. CENA „ZBOŽÍ“

5.1. Cena „Zboží“ je platná dle aktuálních cen nebo akčních nabídek v den objednání „Zboží“.

5.2. Akční nabídka je platná do vyprodání „Zboží“ nebo do data ukončení akce.

5.3. Při požadovaném odložení lhůty dodání „Zboží“ ze strany zákazníka po uplynutí 1 měsíce, platí aktuální cena, která je platná v den dodání „Zboží“.

5.4. Pokud „Prodávající“ nemůže dodržet smluvenou lhůtu dodání, cena je platná ze dne vystavení objednávky.

5.5. Součástí uvedené ceny „Zboží“ není platba za dopravu. Platba za dopravu „Zboží“ je účtována samostatně dle platných ceníků dopravy jednotlivých „Zboží“, viz bod 4.

5.6. Platba za pevná paliva, štěrk a písek  je možná pouze při jejich převzetí hotově nebo platební kartou.

 

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Záruka na „Zboží“ se poskytuje v rozsahu obecně platných předpisů s ohledem na povahu „Zboží“. Reklamaci „Zboží“ uplatňuje „Kupující“ u „Prodávajícího“ prostřednictvím pošty nebo „Emailem“  s doručením originálu dokladu o koupi nebo dodacího listu a dle povahy „Zboží“ i doložením fota vady „Zboží“. Termín na vyřízení reklamace začíná plynout doručením všech podkladů.

6.2. Pevná paliva

      6.2.1. Reklamaci lze uplatnit jen na ucelenou dodávku. „Kupující“ je povinen uvést v čem spočívá vada reklamovaného pevného paliva a jakou náhradu za ní žádá. Oprávněný pracovník „Prodávajícího“ nebo jeho smluvní partner s „Kupujícím“ sepíše reklamační protokol.

     6.2.2. Typy reklamací pevných paliv

                 6.2.2.1. Množstevní reklamace – lze uplatnit pouze při převzetí „Zboží“. Pozdější reklamaci nelze již uznat. Pokud se při kontrolním převážení zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí „Kupující“ „Prodávajícímu“ veškeré náklady spojené s kontrolním převážením.

                 6.2.2.2. Pohledová reklamace – uplatňuje se při převzetí „Zboží“ u řidiče. Pohledovou reklamací se rozumí vyšší obsah podsítného či nadsítného v dodávce pevného paliva. Jednotlivé parametry podsítného a nadsítného jsou odlišné pro jednotlivé druhy pevného paliva a jsou uvedeny v katalogu výrobce.

                 6.2.2.3. Kvalitativní reklamace (skryté vady) – lze uplatnit do 14 dnů od převzetí „Zboží“, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného „Zboží“ vinou „Kupujícího“. Skrytou vadou se rozumí nižší výhřevnost, než která je uvedena v katalogu výrobce či dehtování. Zvýšená vlhkost uhlí není kvalitativní vada . Skrytá vada se prokazuje laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. „Kupující“ je povinen umožnit „Prodávajícímu“ odběr kontrolního vzorku pevného paliva a odděleně uskladnit dodané „Zboží“, dokud nebude reklamace vyřízena. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace „Kupující“.

      6.2.3. Při skládání briket pásem „Prodávající“ neručí za škody vzniklé na briketách při této manipulaci, neboť se mohou poškodit. Skládání briket pásem lze pouze s písemným souhlasem „Kupujícího“.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od  15.7.2019.

7.2. „Prodávající“ si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Výhody nákupu u nás

krabice

Platební kartou můžete platit nejen na pobočce, ale také u řidiče při převzetí paliva.

krabice

Námi nabízený sortiment paliv je možné také objednat v našem e-shopu

Odborně školení pracovníci

Ledvické uhlí nakládáme a vozíme přímo z vagonu

Doprava

Veškeré zboží Vám levně dovezeme až domů

Vrácení

Dotazy zodpovíme na lince 602 489 489

Potřebujete poradit?volejte 725 028 323 havelka@havelka.cz
Emailový zpravodaj Email 3 500 zákazníků získává extra slevy a novinky emailem. Přidejte se k nim.

Naše pobočky

Křinec 602 489 489
Chvaletice 602 489 489
Jaroměř 602 489 489
Letohrad 602 489 489
Hrušová 602 489 489
Písečná 602 489 489
Mohelnice 602 489 489

Doporučujeme

kominy.cz
Mapa poboček